جشنواره (Festival)

        جَشن + واره -

    1- " واره " يعني نوبت ، مرتبه - به قول رودکي سمرقندي : گــُــل دگر ره به گلستان آمد          واره باغ و بوستان آمد

          واره وقتي به آخر اسم ملحق شود معاني مختلفي پيدا مي کند از جمله " نوبت شادي "

    2- " جـَشن " يعني مجلس شادماني ، محفل نشاط - ضيافت - سُرور و شادي  .

         برگزاري مراسمي تحت عنوان " جشنواره " بدين علت است که برگزارکنندگانش مي خواهند اتفاق مبارکي که مثلا" سال پيش در عرصه هاي مختلف علمي ، هنري ، فرهنگي ،‌صنعتي و نظاير آن رخ داده است ، امسال مورد معرفي و تجليل و تمجيد قرار دهند . سخنرانان جشنواره مي توانند در باب موضوع جشنواره ، از دري سخن گويند با اين تفاوت که مطالب بايد به سوي معرفي و تجليل و تمجيد ميل داشته باشد .